Všeobecné obchodní podmínky

PeZon s.r.o.
místo podnikání Kširova 99, 619 00, Brno
IČO: 05149606
Sídlo: Palánek 193/28, Brňany, 682 01 Vyškov, IČO 05149606, Spisová značka: C 93816 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen „Prodávající“) na straně druhé

a

osoba, která si objednala zboží přes internetový obchod http://www.forma-studio.cz prostřednictvím elektronického formuláře
specifikována údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři
(dále jen „Kupující“) na straně druhé

uzavřeli tuto

kupní smlouvu

která obsahuje také obchodní podmínky

čl. 1.

Pojmy

 1. Další používané pojmy:

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávají nebo kupující

čl. 2

Základní ustanovení, způsoby uzavření smlouvy

 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní.
 2. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek www.forma-studio.cz, nebo telefonicky, nebo emailem, nebo poštou, nebo osobním jednáním. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky, či dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího, či dle písemného potvrzení.
 3. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy se strany shodnou na jejím obsahu, případně odsouhlasí návrh druhé strany. V případě zboží, kdy design zboží tvoří prodávající dle zadání kupujícího bude smlouva uzavřena až formou písemnou (papírová smlouva oboustranně podepsaná).

čl. 3.

Obecně k kupní ceně, předání zboží, nebezpečí škody

 1. Kupní cena (včetně DPH) při prodeji prostřednictvím internetových stránek odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na internetových stránkách www.forma-studio.cz a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.
 2. Kupní cena (včetně DPH) při prodeji s objednávkou po telefonu, emailu či osobním jednání odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na internetových stránkách www.forma-studio.cz, nedohodnou-li se strany jinak.
 3. K zaplacení kupní ceny dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, nebo kdy jinak v dispozici prodávajícího. V případě, že nebude částka uhrazena včas, je prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.
 4. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady po kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.
 5. Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.
 6. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s převzetím zboží.

čl. 4.

Obecné informace k prodávajícímu, smlouvě, technickým krokům

 1. Osobou provozující e-shop www.forma-studio.cz je PeZon s.r.o., sídlo Palánek 193/28, Brňany, 682 01 Vyškov, IČO 05149606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93816. Další kontaktní údaje info@forma-studio.cz nebo +420 604 201 917.
 2. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je presentováno na internetových stránkách www.forma-studio.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 3. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 4. Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u prodávajícího uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 5. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy v případě objednávky přes internetové stránky www.forma-studio.cz:
  1. Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ obsažených v kupní smlouvě o podmínkami
  2. Prohlížení presentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
  3. Pro vybrané zboží zvolit jednu z variant
   1. Pro zboží bez možností výběru varianty - kupující vloží zboží do košíku;
   2. Pro zboží s vlastním nebo existujícím designem - kupující již má u prodávajícího zpracovaný design, nebo vytvoří si ho sám dle parametrů prodávajícího. Po vyběru varianty „Vlastní design nebo existující“ kupující vloží zboží do košíku;
   3. Design forma-studio.cz -  kupující závazně objednává spravování návrhu designu zboží. Po vyběru varianty kupující vloži zboží do košíku;
  4. Dále buď pokračovat v nákupu, nebo tlačítkem Objednat přejít k dokončení objednávky.
  5. Zobrazit košík s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží, dále cena dopravy a celková cena.
  6. Dále zvolit přihlášení k již založenému účtu, nebo možnost se registrovat.
  7. Dále zadat dodací adresu a fakturační adresu.
  8. Provede se odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy.
  9. Pokračovat na zadání dopravy zboží a způsobu platby za zboží.
  10. Po zadání všech údajů se zobrazí shrnutí objednávky, kde bude uvedena celková cena a zvolený způsob platby. Zde je možno se vrátit zpět a měnit veškeré údaje i objednávané zboží.
  11. Nakonec se závazně potvrdí tlačítkem Potvrdit objednávku. Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  12. Po dokončení objednávky bude na zadaný email doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva s obchodními podmínkami.
 6. V případě stížností je možno se obrátit přímo na prodávajícího. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou http://www.coi.cz/. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.
 7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 9. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
  Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

čl. 5.

Obecné informace k dopravě a platbě

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět prodávajícímu jsou v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 3. Platba proběhne dle vybraného způsobu platby. Záloha se nevybírá s výjimkou rozdělené platby v případě zboží, kdy je tvořen design prodávajícím dle zadání kupujícího.

čl. 6.
Česká republika - Doprava, způsoby platby, způsoby dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Platba: platba na dobírku, platba předem převodem na níže uvedený účet. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
  Bankovní spojení 2701269001/2010
  V případě, že kupní smlouva nebude uzavřena prostřednictvím internetových stránek, bude kupujícímu vystavena faktura se způsobem úhrady převodem na účet se splatností 15 dnů ode dne vystavení.
 2. Způsoby dodání: Poštou, kurýrní službou.
 3. Náklady na dodání:
  1. Cena za dopravu kurýrní službou v Brně je zdarma
  2. Cena za dopravu a platbu dodací službou Česká pošta mimo Brno dle ceníků poštovného.

Rozsahy

Bude použito, když hmotnost je

>=

0 kg

2 kg

10 kg

20 kg

35 kg

Bude použito, když hmotnost je

<

2 kg

10 kg

20 kg

35 kg

50 kg

120,- Kč

170,- Kč

220,- Kč

270,- Kč

400,- Kč

0,- Kč – cena za dopravu a platbu při objednávce nad 3.000,- Kč, doprava zdarma
Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou z tohoto důvodu náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět prodávajícímu je v maximální odhadované výši 400,- Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.

 • Do jiných států než Česká republika prodávající nedodává.
 • Kupující výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn vystavit mu účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. V případě, že bude účtenka vystavena v elektronické podobě, kupující souhlasí, že mu bude zaslána na emailovou adresu, kterou prodávajícímu sdělil. Prodávající je oprávněn vystavit účtenku v elektronické podobě při jakémkoliv způsobu platby a předání/převzetí zboží.

čl. 7.
Dostupnost, termíny dodání zboží, akční ceny zboží, změna cen zboží

 1. E-shop www.forma-studio.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační. V případě, že některé zboží nebude skladem,budeme Vás neprodleně kontaktovat.
 2. Zboží je odesláno od 1 do 5 týdnů od objednání (v případě úhrady na dobírku), nebo od zaplacení (u platby předem na účet), není-li uvedeno jinak. V případě, že se bude jednat o zboží specifikované kupujícím na míru (vlastní design, design na míru atp.), zpracování začíná až od chvíle, kdy bude kupujícímu uhrazena kupní cena.
 3. Akční ceny uvedené na www.forma-studio.cz jsou platné pouze pro tento e-shop.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím zboží objednáno.

čl. 8.
Zvláštní ustanovení týkající se zboží s designem předpřipraveným klientem, případně s designem už dříve zpracovaným prodávajícím

 1. V případě, že kupující žádá vyhotovit zboží s designem, který již byl prodávajícím vytvořen/kupujícím zadán a který se nachází v archivu prodávajícího, pak kupující sdělí tuto informaci prodávajícímu při objednávce.
 2. Návrh kupujícího bude obvykle zkontrolován ve lhůtě 2 pracovních dnů.
 3. Po úhradě a kontrole se zboží posílá do výroby. Obvyklá doba dodání následně činí 3-5 týdnů.
 4. O průběhu zpracování objednávky bude kupující průběžně informován.

čl. 9.
Zvláštní ustanovení týkající se zboží, kdy design zboží tvoří prodávající dle zadání kupujícího

 1. Návrh designu zpracovává prodávající dle zadání kupujícího.
 2. Kupující dodá prodávajícímu ty části designu, které chce určit např. logotyp, slogan, fotografie atp.
 3. Cena se hradí ve dvou částech, a to
  1. za zpracování návrhu designu - hradí se po uzavření smlouvy před započetím zpracování designu,
  2. za výrobu zboží - hradí se po dokončení designu před odesláním zboží do výroby.
 4. Doba zpracování designu je 10-15 pracovních dnů ode dne úhrady ceny za zpracvání návrhu designu. Doba dodání zboží je 3-5 týdnů ode dne, kdy je odsouhlasen design a uhrazena cena za výrobu zboží.
 5. Kupující připravený design schválí předtím, než bude zboží odesláno do výroby. V případě, že klient design neodsouhlasí během 5 pracovních dnů od převzetí návrhu, objednávka se ukládá do archivu www.forma-studio.cz. Peníze za zpracování návrhu designu se nevrací. Klient má možnost žádat o změnu návrhu dvakrát (celkem tedy tři různé možnosti zadání), za druhou a třetí změnu však hradí zvlášť úhradu v souladu s ceníkem. Aktuální ceník je vždy dostupný na internetových stránkách www.forma-studio.cz.
 6. O průběhu zpracování objednávky bude kupující průběžně informován.

čl. 10.
Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 2 let, nejdéle však do skončení trvanlivosti či použitelnosti zboží (má-li vyznačenu trvanlivost popř. dobu použitelnosti). Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). Reklamace bude vyřízena neprodleně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 6. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k nám hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 7. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 8. Reklamované zboží zasílejte na adresu:

  PeZon s.r.o.
  Kširova 99
  619 00 Brno

 9. Zboží zasílejte pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána, popř. jiným způsobem k rukám kupujícího.
 10. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, k níž byl připojen dárek, bude požadováno vrácení dárku, na který z hodnoty Vaší konečné ceny nemá kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).
 11. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal)
  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  -odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
  -odstranění vady opravou věci
  -přiměřená sleva z kupní ceny
  -odstoupení kupujícího od smlouvy
 12. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (3 a více).
 13. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)
  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  -odstranění vady opravou
  -přiměřená sleva z kupní ceny
 14. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

čl. 11.

Odstoupení od smlouvy obecné

 1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
 3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

čl. 12.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem v případě kupní smlouvy uzavřené spotřebitelem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (internetové stránky, telefon, email)

 1. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží na adresu PeZon s.r.o., Kširova 99, 619 00 Brno. Nebude-li zboží možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou náklady na poplatek přepravní společnosti v maximální odhadované výši 400,- Kč.
 2. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu PeZon s.r.o., Kširova 99, 619 00 Brno. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady.
 5. S vrácením platby počká prodávající do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle zpět na adresu PeZon s.r.o., Kširova 99, 619 00 Brno.
 6. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně.  Spotřebitel zboží zašle bez známek užívání, nepoškozené a v původním obalu.
 7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 8. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy mj. v případě, že
  1. se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  2. se jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  3. se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

čl. 13.

Ochrana osobních údajů, archiv designu u prodávajícího

 1. Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem (tj. prodávajícím). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v kupní smlouvě a v souvislosti s ní předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.
 2. Neuvede-li kupující jinak, pak prodávající je oprávněn (nikoliv povinen) design použitý kupujícím (ať už dle vlastního návrhu, nebo dle návrhu prodávajícího) uložit k dalšímu použití. Toto využití bude pro účely opakovaného objednání téhož zboží kupujícím. Kupující nemá právní nárok na uložení designu v archivu prodávajícího.

čl.14

Ochrana autorských práv

 1. V případě, že kupující žádá zhotovení zboží na míru tak, že dodá vlastní design, popřípadě jiný prvek (logotyp, slogan, fotografie, vyobrazení...atp.), který by mohl být chráněn autorským právem, pak je zcela na odpovědnosti kupujícího, aby zajistil, že je oprávněn s příslušným designem/prvkem takto nakládat. Prodávající není povinen ověřovat oprávnění kupujícího.
 2. V případě, že prodávající je autorem použitého autorského díla (design, logotyp, slogan, fotografie, vyobrazení atp.), pak kupující má licenci k užití díla pouze v tomto rozsahu:
  1. právo užít zboží s použitým dílem způsobem obvyklým pro daný druh zboží a pro toto užití časově i místně neomezeně,
  2. kupující není oprávněn měnit použité dílo,
  3. kupující není oprávněn dál dílo rozmnožovat, kopírovat, předávat, prodávat, postoupit jiné osobě a jinak obdobně s ním nakládat,
  4. licence se uděluje jako nevýhradní (prodávající je oprávněn své dílo či jeho část dále užít v totožné či pozměněné podobě),
  5. vlastnictví díla a právo s ním nakládat zůstává prodávajícímu.
 3. Cena za licenci je obsažena v ceně zboží.

čl. 18.

 1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailů.
 3. Uzavřením této smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s informace pro spotřebitele poskytovanými před uzavřením smlouvy, které jsou zároveň obsahem této smlouvy.
 4. Obě strany si smlouvu přečetly a seznámily se s ní a souhlasí s ní.

Prodávající Kupující

vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: PeZon s.r.o., Kširova 99, 619 00 Brno

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
Datum objednání (*) /datum obdržení (*).....................................................................................
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů ..................................................................................
......................................................................................................................................................,
Adresa spotřebitele/spotřebitelů...................................................................................................
......................................................................................................................................................,

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů